Studia II stopnia

                             Kierunek studiów - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

        

Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej

Jest to specjalność umożliwiająca studentom kontynuowanie nauki na drugim stopniu kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Program studiów jest kopią programu specjalności Global Production Engineering and Management. Ma budowę modułową z wyodrębnionymi blokami tematycznymi m.in.: inżynieria produkcji umiędzynarodowionej, zarządzanie, ekonomia i finanse.

         

Specjalność: Global Production Engineering and Management

Celem specjalności jest ukierunkowanie studentów na pracę w środowisku działalności produkcyjnej rozproszonej globalnie. Realizowane zajęcia w języku angielskim stwarzają dodatkowe możliwości rozwojowe studentom polskim, jak i wpływają na wzrost wymiany studentów zagranicznych. Program studiów jest wzorowany na analogicznej specjalności realizowanej w Politechnice Mediolańskiej. Jego cechą charakterystyczną są modułowe zajęcia, gdzie przedmioty pogrupowano na większe bloki tematyczne m.in.: International Production Engineering, Business Management, Economics&Finance. Kadra akademicka Instytutu realizuje większość zajęć prowadzonych na tej specjalności.

        

Specjalność: Technologie Cyfrowe w Zarządzaniu Produkcją

Celem specjalności jest kontynuacja nauki dotyczącej informatyzacji procesów produkcyjnych. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Automatyzacja i robotyzacja produkcji, Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa, Big data w przemyśle, Projektowanie systemów informatycznych dla produkcji i logistyki, Strategiczne zarządzanie produkcją, Informatyczne start-upy, Zarządzanie portfelem projektów IT.