Tematy prac przejściowych

Tematy prac przejściowych

Konsultant/Consultant: dr hab. inż. Aldona Kluczek, prof. uczelni  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Każdy projekt zadeklarowany przez studenta w ramach posiadanych kompetencji promotora i jego obszaru badawczego Any project declared by a student within the supervision’s competency and research area
     
Konsultant/Consultant: dr inż. Zbigniew Chyba  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia nowej usługi w przedsiębiorstwie  
2. Projekt usprawnienia funkcjonowania usługi w przedsiębiorstwie  
3. Projekt wdrożenia systemu okresowych ocen pracowników w przedsiębiorstwie X  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia innowacji w branży… na przykładzie firmy X  
2. Projekt wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt linii technologicznej do produkcji opakowań biodegradowalnych  
     
Konsultant/Consultant: dr inż. Małgorzata Krwawicz  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt uruchomienia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego X Start-up of the production company project
2. Projekt wprowadzenia nowego wyrobu do produkcji w przedsiębiorstwie X Project of the new product introduction in the company X
3. Projekt wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of new technology in the company X
4. Projekt usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa X Project of the improvement of operation of the company X
5. Projekt usprawnienia funkcjonowania działu w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of department operation in the company X
6. Projekt usprawnienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of work organization in the company X
7. Projekt usprawnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of organization of production in the company X
8. Projekt zagospodarowania hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X Manufacturing facility development at X
9. Projekt reorganizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego X Project of reorganization of the production company X
10. Projekt rozwoju produktu w przedsiębiorstwie X Product development project in the company X
11. Projekt wdrożenia elektronicznej dokumentacji w organizacji X Digital documentation implementation at X project
  Inne tytuły zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi studentów (do ustalenia z konsultantem) Other topics to be discussed with the consultant
     
Konsultant/Consultant: dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt księgi jakości dla firmy XYZ  
2. Projekt zmian organizacji i zarządzania działem X w firmie Y  
3. Projekt systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem na przykładzie firmy XYZ  
4. Projekt wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w firmie XYZ  
5. Projekt systemu motywowania w firmie XYZ  
6. Projekt zarządzania ryzykiem (…) w firmie XYZ  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1.   Project of implementation of business (process) innovation in XYZ company
2.   Project of improvement of (CSR/marketing) strategy in selected company
3.   Project of improvement of... (selected area of operation) in XYZ company
4.   Project of improvement of XYZ company in the context of the idea of sustainable development
5.   Project of implementation of selected Lean Management tools in XYZ company
6.   Project of implementation of marketing tools in a XYZ company
7.   Project of implementation a new product into XYZ market
     
Konsultant/Consultant: dr Maria Kukurba  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Studium wykonalności dla projektu ABC Feasibility Study for ABC Project
2. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego w firmie X Evaluation of Investment Projects 
3. Projekt analizy finansowej dla firmy X Project of financial analysis for company X
4. Projekt analizy zarządzania kapitałem obrotowym w firmie Y Project on Working Capital Management in company Y
     
Konsultant/Consultant: dr Izabela Maleńczyk  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Biznes plan przedsiębiorstwa (xyz) Business plan of the enterprise (xyz)
2. Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek   
3. Projekt wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek  
4. Analiza i ocena przedsiębiorstwa w oparciu o metody i techniki organizatorskie  
5. Wykorzystanie narzędzi analizy portfelowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa  
6. Projekt usprawnienia zarządzania wybranego obszaru działalności z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w praktyce zarządczej wybranego przedsiębiorstwa   
7. Plan marketingowy przedsiębiorstwa (xyz) - Marketing plan of the enterprise (xyz) Marketing plan of the enterprise (xyz)
8. Analiza i ocena działań promocyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa   
9. Analiza i ocena jakości obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa   
10. Analiza i ocena kampanii marketingowych w przedsiębiorstwach z wybranej branży   
11. Analiza i ocena kampanii promocyjnych w mediach społecznościowych na przykładzie przedsiębiorstw z wybranej branży   
12. Analiza i ocena strategii marketingowych w przedsiębiorstw przemysłowych (handlowych, usługowych etc.)  
13. Corporate Identity jako system identyfikacji wizualnej firmy na wybranym rynku  
14. Projekt realizacji strategii przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym (xyz)  
15. Projekt strategii dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa branży FMCG  
16. Projekt strategii marketingowej przedsiębiorstwa (xyz)  
17. Projekt wdrożenia kampanii wizerunkowej przedsiębiorstwa (xyz)  
18. Projekt zastosowania marketingu wystawienniczego dla wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego  
19. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kampaniach promocyjnych (reklamowych) na przykładzie przedsiębiorstw produkcyjnych (handlowych, usługowych etc.)  
20. Wykorzystanie narzędzi pomiarowych (KPI) w ocenie efektywności i skuteczności działań marketingowych w wybranym przedsiębiorstwie  
21. Strategia STP dla wybranego przedsiębiorstwa  
22. Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw z wybranego rynku   
23. Projekt systemu motywowania pracowników wybranej organizacji Project of a system for motivating employees of a selected organization
24. Analiza i ocena strategii Employer Branding na przykładzie przedsiębiorstwa (xyx)  
25. Projekt systemu oceny pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa (xyz)  
26. Work-life balance na przykładzie przedsiębiorstwa (xyz)  
27. Wykorzystanie metod zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji projektów