Edycja 2023/2024

Studia Podyplomowe - edycja 2023/2024

Termin rozpoczęcia studiów

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studium Podyplomowego jest zgłoszenie się minimum 15-stu słuchaczy. Planowany termin:
- rozpoczęcia zajęć (edycja 2023/24) - 07.10.2023 r.
- zakończenia zajęć (edycja 2023/24) - czerwiec 2024 r.

Kontakt

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Zakład Inżynierii Spajania
Gmach Nowy Technologiczny - pok. 222
ul. Narbutta 85
Warszawa
tel. (+48 22) 2348402
e-mail: zis.mt@pw.edu.pl lub arkadiusz.krajewski@pw.edu.pl

Termin składania dokumentów

Od 04.05.2023 do 15.09.2023

Zasady naboru

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 podawane terminy lub forma zajęć mogą ulec zmianie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

25 września 2023 roku osoby, które zarejestrują się i złożą wymagane dokumenty, zostaną powiadomione o decyzji kwalifikacyjnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Opłaty

Całkowita opłata za dwa semestry wynosi 12000 PLN.

Z uwagi na prowadzenie rozliczeń w systemie komputerowym, każdy uczestnik otrzyma swój indywidualny numer konta, na który będzie mógł wpłacić należność. O terminie wpłat uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do egzaminu na IWE należy zaliczyć ok. 20 godzin płatnych zajęć w Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny (GIT) Centrum Spawalnictwa w Gliwicach. Ich koszt liczony wraz z egzaminem na Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika jest ustalany i rozliczany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - GIT Centrum Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o wytyczne IAB-252r5-19 dla tzw. I drogi (cztery moduły kursu IWE). Kandydat na studia podyplomowe powinien legitymować się co najmniej dyplomem inżynierskim, po min. 3 latach studiów I stopnia na jednym z kierunków zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem:

 • „mechaniki” dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna, Transport
 • „budowy statków” dla kierunku studiów: Oceanotechnika
 • „metalurgii”
 • „inżynierii materiałowej”
 • „elektryki” dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka
 • „inżynierii lądowej i wodnej" dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska
 • „inżynierii chemicznej”

Dokumenty wymagane od Kandydatów

***

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia, oraz – w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu studiowania w Politechnice Warszawskiej;
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym;
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych;
10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

***

Kandydaci proszeni są o zarejestrowanie się na studia podyplomowe w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - https://irk.pw.edu.pl (przed rejestracją należy zapoznać się z zamieszczoną na stronie Instrukcją Obsługi Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów dla Kandydata na studia podyplomowe). Niezależnie od rejestracji proszę wysłać drogą pocztową następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe i uzupełniony odręcznie oraz podpisany
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych stopnia I lub II (patrz wymagania wstępne)
 • wniosek kwalifikacyjny IWE do GIT Centrum Spawalnictwa
 • arkusz danych Kandydata na kurs niezbędny do uzyskania dyplomu IWE (GIT Centrum Spawalnictwa Gliwice)
 • w przypadku umowy pomiędzy Zakładem i Politechniką umowa trójstronna PW-Firma-Słuchacz, którą Kandydat otrzyma dopiero po zakwalifikowaniu
 • w przypadku umowy pomiędzy Słuchaczem i Politechniką umowa dwustronna PW-Słuchacz, którą Kandydat otrzyma dopiero po zakwalifikowaniu
 • kserokopia strony z indeksu lub suplement do dyplomu z tematem pracy dyplomowej, poświadczony za „zgodność z oryginałem”
 • oświadczenie o sposobie zwrotu dokumentów w przypadku niezakwalifikowania się lub rezygnacji ze studiów podyplomowych

Uwaga:
Przesłane dokumenty mogą być kopiami potwierdzonymi na zgodność z oryginałem. Dostarczenie niezgodnej z prawdą dokumentacji może uruchomić odpowiedzialność cywilną i karną zgodnie z obowiązującym KC i KK.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Niezależnie od rejestracji w systemie komputerowym, wymagane dokumenty prosimy przesłać listem poleconym na adres:

Zakład Inżynierii Spajania
Instytut Technik Wytwarzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
(z dopiskiem: ”Studia Podyplomowe IWE 2023/24”)

Świadectwo ukończenia studiów

Słuchacze, którzy uczestniczyli w co najmniej 90% zajęć w ramach każdego z czterech modułów, uzyskali pozytywne oceny z końcowego egzaminu wewnętrzny otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Studiów Podyplomowych. Zaświadczenie to jest głównym dokumentem dopuszczającym absolwenta studiów do egzaminu końcowego – kwalifikacyjnego IWE w GIT Centrum Spawalnictwa w Gliwicach.

Warunki uzyskania dyplomu IWE

 • Ukończenie kierunku studiów zgodnego z wytycznymi GIT Centrum Spawalnictwa (Instytutu Spawalnictwa) oraz obroniona praca dyplomowa (patrz wymagania wstępne). Kandydaci będą weryfikowani przez GIT Centrum Spawalnictwa przed przystąpieniem na studia podyplomowe.
 • Ukończenie 2-semestralnych Studiów Podyplomowych „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”na Politechnice Warszawskiej, zakończonych egzaminem wewnętrznym.
 • Pozytywny wynik egzaminu w Ośrodku Certyfikacji ANB GIT Centrum Spawalnictwa w Gliwicach poprzedzony zajęciami praktycznymi i pokazowymi (20 godz.) – całość realizowana jest w czasie jednotygodniowego zjazdu, z czego na egzamin przeznacza się 3 dni.

*********

Informacje dotyczące Studiów Podyplomowych będą ukazywały się na bieżąco na naszej stronie https://www.mt.pw.edu.pl/zis. Zachęcamy zainteresowanych do śledzenia aktualności związanych ze studiami.