Prace dyplomowe

(Aktualizacja 11.03.2024)

Tematy magisterskich prac dyplomowych

         
L.p. Temat Opiekun pracy Opis Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1a Zgrzewanie tarciowe wolframu w osłonie gazowej Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest opracowanie warunków zgrzewania tarciowego prętów wolframowych oraz zbadanie właściwości uzyskanych połączeń MiBM; AiRPP (zarezerwowany)
1b Optymalizacja procesu zgrzewania ultratermokompresyjnego (wire bonding) na rozwiniętych powierzchniach ogniw elektrycznyc Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Optymalizacja procesu zgrzewania ultratermokompresyjengo (wire bonding) na zaokrąglonych i rozwiniętych powierzchniach, dobór parametrów procesu oraz geometrii kontaków elektrycznych. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż. (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
1c Badania zmęczeniowe ultratermokompresyjnych złączy drutowych ogniw Li-ion Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Badania zmęczeniowe (zniszczenie pod wpływem zmiennych warunków termicznych, mechanicznych oraz pod wpływem przepływu prądu) spoin wykonanych w technologii ultratermokompresji (wirebondingu) na ogniwach Li-ion. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
2a Struktura i właściwości kompozytowych powłok Ni-VC napawanych plazmowo   Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest przeprowadzenie badań struktury i odporności na zużycie napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-VC. MiBM (realizowany)
2b Wpływ stopnia przechłodzenia na formowanie się warstw napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest analiza zjawisk występujących podczas krystalizacji pierwotnej napawanych plazmowo warstw ze stopu Ni w funkcji temperatury wstępnego podgrzewania. Badania będą obejmowały wykonanie odpowiednich próbek, obserwacje makro i mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości.  
3a Analiza wytrzymałościowa pozycjonera spawalniczego typu 2L pod zmiennym obciążeniem Dr hab. inż. Dariusz Golański Celem pracy jest ocena wpływu wybranych parametrów konstrukcji pozycjonera typu 2L na stan naprężeń/odkształceń za pomocą MES MiBM (zarezerwowany)
4a Analiza obrazu struktur złączy spawanych (zgrzewanych, lutowanych) Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu struktur materiałów. Głównym celem pracy jest opracowanie procedur i ich parametrów, przydatnych w analizie obrazu wybranych struktur MiBM, AiRPP
4b Analiza fraktalna struktur złączy spawanych Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą fraktalną struktur złączy spawanych. Głównym celem pracy jest wykonanie pomiarów wymiaru fraktalnego badanej struktury i jego powiązanie z wybranymi właściwościami złącza. MiBM
5a Spawanie metodą MAG w odmianie CMT stali pancernych Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest dobór warunków spawania blachy pancernej metodą MAG w odmianie CMT oraz ocena właściwości uzyskanych połączeń. MiBM
5b Zastosowanie drgań akustycznych w procesach spawalniczych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Należy zaproponować sposób wprowadzania drgań akustycznych, zaplanować i przeprowadzić eksperyment badawczy z ich aplikacją do materiału podstawowego podczas spawania umożliwiający stopniowanie wpływu drgań. MiBM
         

  

Tematy inżynierskich prac dyplomowych

         
L.p. Temat Opiekun pracy Opis Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1a Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe stali niestopowej S235JR Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest zbadanie wpływu wartości prędkości obrotowej zgrzewania na wybrane właściwości złącza MiBM; AiRPP (realizowany)
1b Opracowanie warunków procesu technologicznego zgrzewania ultrakompresyjnego ogniw Li-ion Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski DDobór parametrów procesu oraz ocena stabilności procesu zgrzewania ultratermokompresyjnego (wirebonding) ogniw Li-ion. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż. (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
1c Transformacja materiałowa szyn miedzianych na aluminiowe w konstrukcji systemu bateryjnego ogniw Li-ion  Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Analiza warunków  zamiana szyn miedzianych na aluminiowe w konstrukcji systemu bateryjnego ogniw. Kalkulacja obciążalności prądowej i warunków finansowych. Kalkulacja oszczędności masy. Porównanie odporności korozyjnej oraz rezystancji przejścia dla różnych pokryć galwanicznych. Wybór odpowiednich pokryć. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
2a Analiza metod pomiaru temperatury elementów konstrukcji spawanych Dr inż. Paweł Cegielski Celem pracy jest analiza wyboru metody pomiaru temperatury elementów konstrukcji spawanych w zależności od rodzaju materiału i stanu powierzchni. W zakres badań wchodzą metody stykowe (termopara, termopara zgrzana do powierzchni), i bezstykowe (pirometr, kamera termowizyjna) oraz chemiczne (termokredki).    MiBM; AiRPP
2b Monitorowanie i rejestracja wybranych parametrów zautomatyzowanego spawania łukowego Dr inż. Paweł Cegielski  Celem pracy jest analiza systemów monitorowania parametrów elektrycznych i nieelektrycznych. W zakres pracy wchodzi zestawienie, uruchomienie i badania  toru pomiarowego opartego o sieć uniwersalnych multimetrów, w warunkach spawania zautomatyzowanego. AiRPP
2c Zakłócenia przepływu prądu w obwodach zautomatyzowanego spawania łukowego Dr inż. Paweł Cegielski Celem pracy jest badanie zakłóceń przepływy prądu spowodowanych nadmiernym zużyciem elementów eksploatacyjnych głowicy spawalniczej. W zakres pracy wchodzą próby spawania zautomatyzowanego, pomiary prądu spawania i napięcia łuku w warunkach symulowanych zakłóceń. MiBM; AiRPP
2d Modyfikacje zewnętrznej charakterystyki statycznej urządzeń do spawania metodą MMA Dr inż. Paweł Cegielski Celem pracy jest analiza modyfikacji zewnętrznej charakterystyki statycznej w źródłach inwertorowych do spawania metodą MMA.  W zakres pracy wchodzi pomiar i analiza zewnętrznych charakterystyk statycznych wybranych urządzeń oraz próby spawania i ocena ich pracy.   MiBM; AiRPP
2e Analiza możliwości i ograniczeń spawania zrobotyzowanego elementów o obniżonej dokładności wymiarowej Dr inż. Paweł Cegielski Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania wbudowanych systemów sensorycznych robotów spawalniczych podczas drukowania 3D przez napawanie łukowe. MiBM (realizowany)
3a Wpływ sposobu odlewania ciągłego na strukturę i wybrane właściwości niektórych stali jakościowych produkowanych w hucie Arcelor Mittal Warszawa Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara Cel pracy: Zbadanie różnic strukturalnych i właściwości (w tym możliwości spajania) wybranych stali przetwarzanych w dwóch wariantach technologicznych odlewania ciągłego. MiBM (realizowany)
4a Formowanie się kompozytowych powłok Ni-WC napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest zbadanie wpływu udziału fazy umacniającej w wyjściowej mieszaninie proszków na formowanie się napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-WC. MiBM
4b Wpływ natężenia prądu na formowanie i strukturę kompozytowych warstw Ni - WC napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest wykonanie próbek oraz przeprowadzenie badań napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-WC. Badania będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe, pomiary twardości oraz wielkości geometrycznych napoin. (realizowany)
4c Mikrostruktura i właściwości warstw NiCrCoFeAl o wysokiej entropii napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest wykonanie warstw o wysokiej entropii napawanych metodą plazmową a następnie przeprowadzenie badań makro i mikroskopowych, pomiarów wielkości geometrycznych oraz mikrotwardości.  
5a Parametry elektrolitycznego czyszczenia spoin Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym powierzchni złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest ocena wpływu parametrów czyszczenia na jakość powierzchni złącza. MiBM
5b Zastosowanie metody tamponowej do elektrolitycznego czyszczenia spoin Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest określenie możliwości zastosowania metody tamponowej do czyszczenia spoin. MiBM
5c Modyfikacja powierzchni z wykorzystaniem warstw kompozytowych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest przeprowadzenie analizy literatury związanej z tematem oraz wykonanie prób nakładania warstw kompozytowych wybraną metodą i ich podstawowych badań MiBM
5d Modelowanie wybranych struktur strefy wpływu ciepła złączy spawanych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest przedstawienie metod modelowania struktur materiałów oraz próba zastosowania elementów geometrii fraktalnej w modelowaniu wybranych struktur strefy wpływu ciepła MiBM
6a Napawanie CMT stopów typu Inconel Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest ocena wybranych właściwości powłok wykonanych ze stopów typu Inconel na podłoże ze stali energetycznej. MiBM
7a Projekt i budowa defektoskopu stałomagnetycznego do badań złączy spawanych. Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Projekt defektoskopu na bazie magnesów stałych. Wykonanie podzespołów i montaż z udziałem technologii lutowania. Wykonanie wzorca do badania kierunku pola magnetycznego. Weryfikacja defektoskopu. MiBM
8a Dobór parametrów spawania hybrydowego plazma-MAG stali Ramor 500 Dr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest opracowanie warunków spawania Plazma-MAG pancernej stali Ramor 500 umożliwiających uzyskanie właściwej geometrii spoin czołowych, wymagające synergicznego współdziałania obydwu metod w hybrydzie. AiRPP
(realizowany MD)