Prace dyplomowe

(Aktualizacja 12.03.2023)

Tematy magisterskich prac dyplomowych

         
L.p. Temat Opiekun pracy Opis Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1 Zgrzewanie tarciowe wolframu w osłonie gazowej Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest opracowanie warunków zgrzewania tarciowego prętów wolframowych oraz zbadanie właściwości uzyskanych połączeń MiBM; AiRPP (zarezerwowany)
2 Optymalizacja procesu zgrzewania ultratermokompresyjnego (wire bonding) na rozwiniętych powierzchniach ogniw elektrycznyc Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Optymalizacja procesu zgrzewania ultratermokompresyjengo (wire bonding) na zaokrąglonych i rozwiniętych powierzchniach, dobór parametrów procesu oraz geometrii kontaków elektrycznych. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż. (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
3 Badania zmęczeniowe ultratermokompresyjnych złączy drutowych ogniw Li-ion Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Badania zmęczeniowe (zniszczenie pod wpływem zmiennych warunków termicznych, mechanicznych oraz pod wpływem przepływu prądu) spoin wykonanych w technologii ultratermokompresji (wirebondingu) na ogniwach Li-ion. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
4 Struktura i właściwości kompozytowych powłok Ni-VC napawanych plazmowo   Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest przeprowadzenie badań struktury i odporności na zużycie napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-VC. MiBM (realizowany)
5 Analiza krystalizacji warstw napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest analiza zjawisk występujących podczas krystalizacji pierwotnej napawanych plazmowo warstw, w tym powłok o strukturze kompozytowej. MiBM
6 Analiza wytrzymałościowa pozycjonera spawalniczego typu 2L pod zmiennym obciążeniem Dr hab. inż. Dariusz Golański Celem pracy jest ocena wpływu wybranych parametrów konstrukcji pozycjonera typu 2L na stan naprężeń/odkształceń za pomocą MES MiBM (zarezerwowany)
7 Analiza obrazu struktur złączy spawanych (zgrzewanych, lutowanych) Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu struktur materiałów. Głównym celem pracy jest opracowanie procedur i ich parametrów, przydatnych w analizie obrazu wybranych struktur MiBM
8 Analiza fraktalna struktur złączy spawanych Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą fraktalną struktur złączy spawanych. Głównym celem pracy jest wykonanie pomiarów wymiaru fraktalnego badanej struktury i jego powiązanie z wybranymi właściwościami złącza. MiBM
9 Spawanie metodą MAG w odmianie CMT stali pancernych Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest dobór warunków spawania blachy pancernej metodą MAG w odmianie CMT oraz ocena właściwości uzyskanych połączeń. MiBM
10 Zastosowanie drgań akustycznych w procesach spawalniczych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Należy zaproponować sposób wprowadzania drgań akustycznych, zaplanować i przeprowadzić eksperyment badawczy z ich aplikacją do materiału podstawowego podczas spawania umożliwiający stopniowanie wpływu drgań. MiBM

  

Tematy inżynierskich prac dyplomowych

         
L.p. Temat Opiekun pracy Opis Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1 Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe stali niestopowej S235JR Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest zbadanie wpływu wartości prędkości obrotowej zgrzewania na wybrane właściwości złącza MiBM; AiRPP (realizowany)
2 Opracowanie warunków procesu technologicznego zgrzewania ultrakompresyjnego ogniw Li-ion Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski DDobór parametrów procesu oraz ocena stabilności procesu zgrzewania ultratermokompresyjnego (wirebonding) ogniw Li-ion. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż. (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
3 Transformacja materiałowa szyn miedzianych na aluminiowe w konstrukcji systemu bateryjnego ogniw Li-ion  Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Analiza warunków  zamiana szyn miedzianych na aluminiowe w konstrukcji systemu bateryjnego ogniw. Kalkulacja obciążalności prądowej i warunków finansowych. Kalkulacja oszczędności masy. Porównanie odporności korozyjnej oraz rezystancji przejścia dla różnych pokryć galwanicznych. Wybór odpowiednich pokryć. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
4 Sterowniki PLC w zrobotyzowanych systemach spawania łukowego Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza zastosowania sterowników PLC w systemach zrobotyzowanych, ze zwróceniem uwagi na aplikacje spawalnicze.
3. Opracowanie koncepcji użycia sterownika PLC do obsługi wybranych funkcji spawalniczych niedostępnych w standardowym robocie spawalniczym.
4. Opracowanie algorytmów i programów dla sterownika PLC i robota.
5. Stworzenie i uruchomienie oprogramowania użytkowego, jego uruchomienie i analiza w warunkach laboratoryjnych.
AiRPP
(Rezerwacja DA)
5 Programowe wspomaganie zrobotyzowanego drukowania 3D metodami spawalniczymi Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza metod, urządzeń oraz typowych geometrii wydruków uzyskiwanych poprzez zrobotyzowane napawanie łukowe oraz problemów towarzyszących ich wytwarzaniu.
3. Zdefiniowanie problemów związanych z zapewnieniem stabilnego i powtarzalnego przebiegu wytwarzania próbek wydruków 3D dostępnych w laboratorium.
4. Opracowanie koncepcji działań zaradczych, algorytmów i programów dla robota spawalniczego. Napisanie oprogramowania użytkowego, jego uruchomienie i analiza w warunkach symulowanego procesu napawania.
AiRPP
(Rezerwacja ŁB)
6 Programowanie trajektorii spawania zrobotyzowanego Dr inż. Paweł Cegielski Analiza metod i wymagań programowania ścieżki narzędzia pod kątem spawania łukowego i procesów pokrewnych. Opracowanie konstrukcyjne oprzyrządowania treningowego do programowania trajektorii robota. MiBM; AiRPP
7 Wpływ sposobu odlewania ciągłego na strukturę i wybrane właściwości niektórych stali jakościowych produkowanych w hucie Arcelor Mittal Warszawa Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara Cel pracy: Zbadanie różnic strukturalnych i właściwości (w tym możliwości spajania) wybranych stali przetwarzanych w dwóch wariantach technologicznych odlewania ciągłego. MiBM (realizowany)
8 Formowanie się kompozytowych powłok Ni-WC napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest zbadanie wpływu udziału fazy umacniającej w wyjściowej mieszaninie proszków na formowanie się napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-WC. MiBM
9 Parametry elektrolitycznego czyszczenia spoin Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym powierzchni złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest ocena wpływu parametrów czyszczenia na jakość powierzchni złącza. MiBM
10 Zastosowanie metody tamponowej do elektrolitycznego czyszczenia spoin Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest określenie możliwości zastosowania metody tamponowej do czyszczenia spoin. MiBM
11 Modyfikacja powierzchni z wykorzystaniem warstw kompozytowych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest przeprowadzenie analizy literatury związanej z tematem oraz wykonanie prób nakładania warstw kompozytowych wybraną metodą i ich podstawowych badań MiBM
12 Modelowanie wybranych struktur strefy wpływu ciepła złączy spawanych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest przedstawienie metod modelowania struktur materiałów oraz próba zastosowania elementów geometrii fraktalnej w modelowaniu wybranych struktur strefy wpływu ciepła MiBM
13 Napawanie CMT stopów typu Inconel Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest ocena wybranych właściwości powłok wykonanych ze stopów typu Inconel na podłoże ze stali energetycznej. MiBM
14 Projekt i budowa defektoskopu stałomagnetycznego do badań złączy spawanych. Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Projekt defektoskopu na bazie magnesów stałych. Wykonanie podzespołów i montaż z udziałem technologii lutowania. Wykonanie wzorca do badania kierunku pola magnetycznego. Weryfikacja defektoskopu. MiBM
15 Dobór parametrów spawania hybrydowego plazma-MAG stali Ramor 500 Dr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest opracowanie warunków spawania Plazma-MAG pancernej stali Ramor 500 umożliwiających uzyskanie właściwej geometrii spoin czołowych, wymagające synergicznego współdziałania obydwu metod w hybrydzie. AiRPP
(realizowany MD)