Division of Production Processes and Logistics

List of topics of theses

Promotor/Supervisor: prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt usprawnienia łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie transportowym A project to improve the supply chain in a transport company
2. Projekt magazynu cross-dockingowego dla wybranej branży Cross-docking warehouse project for a selected industry
3. Projekt magazynu dystrybucyjnego dla wybranej branży przy znacznych ograniczeniach terenowych Project of a distribution warehouse for a selected industry with significant terrain restrictions
4. Projekt technologiczno-organizacyjny magazynu dla firmy dystrybucyjnej Technological and organizational project of a warehouse for a distribution company
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt organizacji transportu w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym  
2. Projekt organizacji przewozów ładunków drobnicowych na obszarze UE  
     
Promotor/Supervisor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Organizacja i zarządzanie produkcją wyrobu/w przedsiębiorstwie - każdy temat Production organization and management of the product / in the enterprise - any topic
2. Projektowanie systemów produkcyjnych - każdy temat Manufacturing systems design - any topic
3. Zarządzanie łańcuchami dostaw - każdy temat Supply chain management - any topic
4. Projektowanie łańcuchów dostaw / systemów logistycznych - każdy temat  Designing supply chains / logistics systems - any topic
5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie (m.in.COVID) Managing crisis situations in a company (e.g. COVID)
6. Zarządzanie produkcją klasy światowej (World Class Manufacturing) w przedsiębiorstwie World Class Manufacturing management in the enterprise
7. Projekt systemu benchmarkingu dla MŚP Design of a benchmarking system for SMEs
8. Struktury sieciowe przedsiębiorstw - analiza i zarządzanie Enterprise network structures - analysis and management
9. Wykorzystanie modeli Industrial Dynamics w usprawnianiu zarządzania wybraną organizacją/ łańcuchem dostaw The use of Industrial Dynamics models to improve the management of a selected organization / supply chain
10. Projekt systemu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych/modeli kolejkowych Design of the production system using simulation / queuing models
11. Zarządzanie działalnością B+R w przedsiębiorstwie/ instytucie badawczym R&D management in the anterprise/research institute
12. Metody analizy poziomu technologicznego przedsiębiorstwa (audyt technologiczny) Methods of analyzing the technological level of the enterprise (technological audit)
13. Projektowanie systemów produktowo-usługowych Product-service systems design
14. Projekt zastosowania narzędzi AI w przedsiębiorstwie (w wybranym zakresie) Project of AI tools implementation in the enterprise (in the selected scope)
15. Projekt zastosowania technologii VR/AR w przedsiębiorstwie (w wybranym zakresie)  Project of applying VR / AR technology in the enterprise (in the selected scope)
16. Opracowanie prognozy rozwoju wybranej technologii Preparation of the technology forecast for the selected technology
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Organizacja i zarządzanie produkcją wyrobu/w przedsiębiorstwie - każdy temat Production organization and management of the product / in the enterprise - any topic
2. Projektowanie systemów produkcyjnych - każdy temat Manufacturing systems design - any topic
3. Zarządzanie łańcuchami dostaw - każdy temat Supply chain management - any topic
4. projektowanie łańcuchów dostaw / systemów logistycznych - każdy temat  Designing supply chains / logistics systems - any topic
5. Opracowanie planu biznesowego dla wybranego przedsiębiorstwa Development of a business plan for the selected enterprise
6. Opracowanie studium wykonalności (feasibility study) dla wybranego przedsięwzięcia Development of a feasibility study for a selected project
7. Organizacja produkcji wybranego wyrobu / w wybranym przedsiębiorstwie  Organization of the production of the selected product / in the selected company
8. Organizacja obsługi produkcji w wybranym przedsiębiorstwie w zakresie (do wyboru)  Organization of production service in a selected enterprise in the scope (optional)
  - gospodarki narzędziowej - tool management
  - gospodarki konserwacyjno-remontowej - maintenance management
  - gospodarki materiałowej - materials management
  - zaopatrzenia - supply management
  - transportu zakładowego - internal transport
9. Organizacja uruchomienia produkcji wybranego wyrobu  Organization of the production launch of the selected product
10. Metody oceny i programy poprawy produktywności w przedsiębiorstwie Productivity assessment methods and productivity improvement programs in the enterprise
11. Produkcja w obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie Closed-loop production in the enterprise
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Paweł Antczak
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt harmonogramu produkcji i rozmieszczenia stanowisk roboczych w przykładowym gnieździe produkcyjnym  
2. Projekt harmonogramu produkcji z uwzględnieniem wpływu kolejności wytwarzanych przedmiotów na czas przezbrojenia maszyn   
3. Zastosowanie wybranych algorytmów do rozwiązania gniazdowego problemu szeregowania zadań  
4. Projekt systemu produkcyjnego wyrobu X dla nowej lokalizacji zakładu   
5. Projekt wdrożenia TPM na przykładzie wybranych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie z branży …  
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wprowadzenia nowego produktu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym  
2. Projekt organizacji procesu produkcyjnego wyrobu X w przedsiębiorstwie Y      z wykorzystaniem …  
3. Projekt usprawnienia procesu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie   
4. Projekt usprawnienia procesów związanych z planowaniem i realizacją produkcji za pomocą wybranych systemów informatycznych  
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Aleksander Buczacki
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wykorzystania bliźniaka cyfrowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym A project of using a digital twin in a manufacturing company
2. Mapowanie i usprawnienie procesu projektowania i wdrożenia nowego produktu w przedsiębiorstwie XYZ Mapping and improving the process of designing and implementing a new product in the XYZ enterprise
3. Projekt wykorzystania modeli oraz inżynierii systemów w projektowaniu produktów A project of using the model based systems engineering approach in product design
4. Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesów produkcyjnych Using computer simulation to improve the flow of production processes
5. Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesów usługowych Using computer simulation to improve the flow of service processes
6. Wykorzystanie bliźniaków cyfrowych w opracowywaniu i wdrażaniu produktów Digital Twins utilization for product design and development 
7. Poprawa odporności systemu w oparciu o wykorzystanie inżynierii systemów Improvement of the system resilience through the systems engineering approach
8. Budowanie odporności organizacji świadczących usługi zdrowotne poprzez wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 Building resilience of healthcare delivery organizations by implementing industry 4.0 technologies
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Usprawnienie procesu produkcyjnego w oparciu o wybrane narzędzia szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie XYZ  
2. Opracowanie systemu zarządzania wymaganiami w procesie projektowania produktów  
3. Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesu produkcyjnego  
4. Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienie przepływu procesu świadczenia usług  
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Krzysztof Ejsmont
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt usprawnienia procesów produkcji w przedsiębiorstwie X Project of improving manufacturing processes in company X
2. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi usprawniających procesy produkcyjne Project of implementing selected tools to improve manufacturing processes
3. Projekt wdrożenia Lean Management/Manufacturing w wybranym obszarze przedsiębiorstwa Lean Management/ Manufacturing implementation project in a selected area of the company
4. Projekt wdrożenia wybranej technologii usprawniającej funkcjonowanie logistyki/produkcji przedsiębiorstwa Project of implementation selected technology to improve the functioning of the logistics/production of the company
5. Projekt usprawnienia przepływu materiałów w obszarze logistyki/produkcji w przedsiębiorstwie X Project of improving the flow of materials in the area of logistics/production in company X
6. Projekt wdrożenia narzędzi Przemysłu 4.0 w  przedsiębiorstwie X Project of implementing Industry 4.0 tools in company X
7. Projekt strategii operacyjnej dla firmy X Project of global operations strategy for company X
8. Projekt systemu zarządznaia procesami usprawniający i optymalizujący procesy wewnętrzne w firmie X Project of process management system for the improvement and optimization of internal processes in company X
9. Badanie wpływu COVID-19 na działalność operacyjną firmy X Study of the impact of COVID-19 on the operational performance of company X 
10. Wdrożenie metody lean maintenance w celu skrócenia czasu konserwacji profilaktycznej Implementation of lean maintenance to reduce time during preventive maintenance
11. Projekt rozwiązań uwzględniających Project of solutions considering
wpływ COVID-19 na dostawy w "ostatniej mili" COVID-19 impact on last-mile delivery
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X  
2. Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg        ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie X  
4. Zaprojektowanie oraz implementacja wybranego narzędzia usprawniającego produkcję  
5. Projekt rozmieszczenia maszyn na hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X  
6. Projekt opracowania nowego wyrobu dla przedsiębiorstwa X  
7. Projekt usprawnienia przepływu materiałów w obszarze produkcji w przedsiębiorstwie  
8. Projekt usprawnienia funkcjonowania gniazda produkcyjnego w firmie X  
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Bartłomiej Gładysz  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Operator 4.0 / Operator 5.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym / logistycznym
Może obejmować, ale nie oigranicza się do: wdrożenia VR/AR, „wearables” w ergonomii.
Operator 4.0 / Operator 5.0 in manufacturing / logistics company
May cover, but is not limited to VR/AR implementation, „wearables” in ergonomics.
2. Zrównoważony Przemysł 4.0 w firmie produkcyjnej / logistycznej
Może obejmować, ale nie ogranicza się do:
• Sondaż diagnostyczny i studium przypadku
• Bibliometria, scjentiometria, infometria, webometria
• Analiza treści raportów rocznych
• Analiza treści prac dyplomowych
• Dynamika systemów 
Sustainable Industry 4.0 in manufacturing / logistics company
May cover, but is not limited to:
• Diagnostics survey and case study
• Bibliometrics, scientometrics, informetrics, webometrics
• Content analysis of annual reports
• Content analysis of diplomas
• Systems dynamics 
3. Menedżerskie aspekty wdrożeń i upowszechnienia wybranych technologii Przemysłu 4.0  Managerial aspects of implementation and adoption of selected Industry 4.0 technologies 
4. Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych, ale językiem pracy musi być j. angielski Systematic literature review and bibliometrics for a development of frameworks for manufacturing/logistics
Possible to complete in a two-person team.
Example of a completed topic:
Building resilience of supply chains by implementing Industry 4.0 solutions – development of a reference framework
5. Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych, ale językiem pracy musi być j. angielski Human-centricity in supply chains/ manufacturing enterprises - I5.0-oriented (assessment) framework
6. Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych, ale językiem pracy musi być j. angielski Towards new-generation human-centric smart manufacturing in I5.0
7. Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych, ale językiem pracy musi być j. angielski Building human-centricity of supply chains/ manufacturing companies by implementing I4.0 solutions – a reference framework
8. Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych, ale językiem pracy musi być j. angielski Industry 5.0: implementation framework for SMEs
9. Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych, ale językiem pracy musi być j. angielski Computer simulation model of production process in a company …
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. „Smart lean green” w firmie produkcyjnej/logistycznej  “Smart lean green” in manufacturing/logistics company 
2. Systemy automatycznej identyfikacji obiektów  Automated identification systems 
3. Wdrożenie szczupłego wytwarzania w przedsiębiorstwie … Implementation of lean manufacturing in a company …
4. Wdrożenie technologii grup w przedsiębiorstwie … Implementation of group technology in a company …
5. Projektowanie rozmieszczenia stanowisk w przedsiębiorstwie … Layout design in a company …
6. Wdrożenie teorii ograniczeń w przedsiębiorstwie … Implementation of theory of constraints (ToC) in a company …
7. Usprawnienie organizacji produkcji w przedsiębiorstwie …  Improving organization of production in a company …
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Aneta Kossobudzka-Górska  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie Improvement project of working conditions in the enterprise
2. Problem stresu cyfrowego w środowisku pracy The problem of digital stress in the work environment
3. Projekt poprawy ergonomii na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie Ergonomic workplace improvement project in the enterprise
4. Projekt integracji życia zawodowego i osobistego Work-life integration project
5. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w przedsiębiorstwie  Occupational risk management in the enterprise
6. System zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie Work safety management system in the enterprise
7. Projekt systemu informacyjnego o stanie bezpieczeństwa/ergonomii w przedsiębiorstwie An information system project for safety/ergonomics in the enterprise
8. Dojrzałość ergonomiczna przedsiębiorstwa Ergonomic maturity of the enterprise
9. Zarządzanie bhp i ergonomią w Industry 5.0 Occupational health and safety / human factors management in Industry 5.0
10. Projekt programu ergonomicznego w przedsiębiorstwie Ergonomics program design in the enterprise
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt diagnozy warunków pracy na wybranym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie Working conditions diagnosis project at a selected workplace in the company
2. Projekt poprawy warunków pracy w zakładzie przemysłowym Working conditions improvement project in an industrial plant
3. Projekt zbioru ergonomicznych kryteriów decyzyjnych dla projektowania procesu i przestrzeni pracy Project of ergonomic decision criteria for process and workspace design
4. Projekt oceny ergonomiczności oprogramowania komputerowego/aplikacji Ergonomics assessment project for computer software/applications