History of IPSO

Badania naukowe oraz kształcenie w dziedzinie organizacji produkcji na szerszą skalę zaczęły być organizowane w Polsce na początku lat pięćdziesiątych XX-ego wieku. Jedną z pierwszych tego typu jednostek była Katedra Organizacji, Ekonomiki i Planowania w Przemyśle Budowy Maszyn utworzona, w roku 1953 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Kształciła ona specjalistów nowego typu, dysponujących wiedzą techniczną, ekonomiczną i społeczną w zakresie organizacji i zarządzania. Absolwenci otrzymywali dyplom magistra inżyniera mechanika ze wskazaniem specjalności „Organizacja i planowanie w przemyśle budowy maszyn". W 1969 roku nastąpiło połączenie tej Katedry z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Produkcji Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, tworząc w rezultacie „Instytut Organizacji Zarządzania". W 1985 roku Instytut zmienił nazwę na „Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych". Odzwierciedla ona w większym stopniu aktualny profil działalności naukowej i dydaktycznej, który jest zgodny z trendami występującymi w państwach Europy zachodniej. 
Specjalność „Organizacja i planowanie w przemyśle budowy maszyn" (w ramach kierunku „Mechanika") została w roku 1972 przekształcona w odrębny kierunek studiów pod nazwą „Organizacja i zarządzanie przemysłem". W 2004 roku do swojej oferty kształcenia Instytut wprowadził kierunek "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji", który wydaje się być najlepszą ofertą dla osób pragnących połączyć wiedzę techniczną z organizacyjną. Potrzebę kształcenia inżynierów organizatorów poprzez ścisłą współpracę wewnątrz wydziału dostrzegła Politechnika Warszawska również w momencie powstawania dwóch jej nowych Wydziałów: Nauk Społecznych i Administracji oraz Zarządzania. Każdy z nich ma swoją misję działania, która tylko w niewielkim stopniu pokrywa się z misją kształcenia Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych. 
Charakter funkcjonowania Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych w ramach wydziału technologicznego odzwierciedla kontynuację myślenia prekursora naukowej organizacji pracy w Polsce - prof. Karola Adamieckiego. Jest to kształcenie przede wszystkim w zakresie zarządzania produkcją oparte na ścisłej współpracy nauk ekonomicznych i technicznych, co umożliwia studentom uzyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz samodzielny wybór specjalizacji w zakresie nauk technicznych lub ekonomicznych.