Division of Production Processes and Logistics

Obszar działalności naukowo – badawczej Zakładu obejmuje zagadnienia inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i projektowania systemów produkcyjnych, organizacji i zarządzania produkcją oraz zarządzania technologiami. 

Research areas:

 • Zarządzanie strategiczne produkcją i technologiami;
 • Analizę i ocenę stopnia gotowości technologii do wdrożenia;
 • Zarządzanie technologiami w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • Badanie wpływu nowych technologii na organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami,
  ze szczególnym uwzględnieniem produkcji;
 • Rozwijanie metod i technik prognozowania i planowania rozwoju technologii (foresight, roadmapping, i in.);
 • Badanie i doskonalenie modeli biznesowych tworzenia i transferu innowacji;
 • Zarządzanie innowacjami w strukturach sieciowych;
 • Badanie modeli open innovation;
 • Organizację i usprawnianie procesów i systemów produkcyjnych;
 • Sterowanie i zarządzanie produkcją, w tym systemy sterowania przepływem produkcji;
 • Rozwijanie metod i programów poprawy produktywności w przedsiębiorstwach;
 • Logistykę systemów produkcyjnych;
 • Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwami;
 • Zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw;
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją i łańcuchami dostaw;
 • Komputerową integrację produkcji,w tym: projektowanie i organizacja zintegrowanych systemów wytwarzania CIM;
 • Organizację zautomatyzowanych systemów wytwarzania;
 • Integrację między i wewnątrzorganizacyjną;
 • Zarządzanie międzyorganizacyjne (struktury sieciowe przedsiębiorstw, narzędzia informatyczne zarządzania międzyorganizacyjnego itp.);
 • Systemy obsługi technicznej produkcji;
 • Organizacje gospodarek pomocniczych (transport, magazynowanie, gospodarka pomocami warsztatowymi, gospodarka materiałowa i energetyczna);
 • Modelowanie systemów produkcyjnych (w tym modelowanie symulacyjne, sieci masowej obsługi, sieci Petriego, sieci neuronowe, systemy eksperckie, metody optymalizacyjne);
 • Projektowanie technologiczno – organizacyjne zakładów przemysłowych;
 • Projektowanie systemów produkcyjnych;
 • Systemy komputerowo wspomaganego projektowania systemów produkcyjnych i systemów sterowania produkcją (systemy CAD, metody i systemy typu CASE).
 • Wykorzystanie inżynierii systemów w procesach opracowania nowych produktów.

Research interests:

 • Realizacja grantu badawczego finansowanego przez NCN nt. „Analiza zaufania w sieciach współpracy zorientowanych na działalność badawczo-rozwojową”, w ramach którego przeprowadzono m.in. badanie ilościowe z przedstawicielami instytucji prowadzących działalność badawczo-rozwojową na temat zaufania i jego roli w procesie innowacji (wspólnie z Zakładem Badań i Rozwoju Produkcji).
 • Realizacja pracy statutowej pt. „Rozwój koncepcji i metod zarządzania produkcją i łańcuchami dostaw” .
 • Realizacja pracy własnej – grantu dziekańskiego pt. „Ocena technologii o szerokim zakresie oddziaływania”.  
 • Realizacja pracy własnej – grantu dziekańskiego pt.  „Modelowanie procesów logistycznych w zastosowaniu do oceny efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw dla obsługi przedsiębiorstw”.
 • Realizacja pracy badawczej pt. „Zastosowanie identyfikacji radiowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych”.

Employees:

 • Ilona Jacyna-Gołda, Professor
 • Krzysztof Santarek, Professor
 • Aleksander Buczacki, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Krzysztof Ejsmont, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Bartłomiej Gładysz, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Krzysztof Krystosiak, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Paweł Antczak, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Mariusz Salwin, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Teresa Siedlecka-Wójcikowska, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Aneta Kossobudzka-Górska, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Rafael Popper, PhD
 • Małgorzata Zalewska-Traczyk, MA, Assist.

Topics of diploma theses

Topics of interim projects