Division of Management and Quality

List of Topics of theses

Promotor/Supervisor: dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. uczelni
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt dostosowania Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym X do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018  Adjusting project of the Quality Management System in the research laboratory X to the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025:2018 standard
2. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie XYZ The project of implementation quality management system according to ISO 9001:2015 in the company XYZ
3. Projekt ukierunkowania przedsiębiorstwa XX na zrównoważony rozwój  A project to orient the company Jeronimo Martins Polska S.A. towards sustainable development
4. Projekt wykorzystania metodyki Kaizen do poprawy funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie YY  Project of using the Kaizen methodology to improve the functioning of processes in an enterprise YY
5. Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientami - CRM w przedsiębiorstwie ZZ Implementation of the customer relationship management system - CRM in the enterprise ZZ
6. Projekt poprawy funkcjonowania procesu zakupów w przedsiębiorstwie AA. The project of improving the purchasing process in the AA company
     
Promotor/Supervisor: dr hab. inż. Aldona Kluczek, prof. uczelni
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie  X Assessment of the functioning of Quality Management System according to ISO 9001:2015 at X company
2. Projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm (dowolna konfiguracja ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 HACCP, GMP) Project of implementation for the Integrated Management System according to(any configuration of ISO 27001:2013, ISO 9001, ISO 14001; HACCP, GMP) 
3. Projekt wdrożenia innowacyjnego produktu lub technologii, lub usługi w przedsiębiorstwie XYZ Project of the implementation of innovative (technology/product/service) at XYZ company
4. Analiza i kierunki doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością produkcji w firmie ABC (dowolna konfiguracja ISO 27001/ ISO 9001/ISO 14001/ Iso 22000/HACCP/ GMP) Analysis and improvement directions of the integrated quality management system at ABC(any configuration of ISO 27001/ISO 9001/ISO 14001/Iso 22000/HACCP/GMP)
5. Wpływ Systemu Zarządzania Jakością na zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie ABC  The impact of Quality Management System on sustainable development  at ABC company
6. Zastosowanie wielokryterialnego podejścia do oceny systemu zarządzania jakością wg normy ISO  9001 Application of multi-criteria approach for quality management system according to ISO 9001
7. Integracja koncepcji zrównoważonego rozwoju i systemów zarządzania wg normy ISO 9001/ 14001  Integration of the concept of sustainable development and management systems according to ISO 9001/14001(to be selected)
8. Projekt wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania obiegiem dokumentów w ramach doskonalenia systemu zarządzania jakością/zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego   Project of IT-based implementation system for managing document flow as a part of the improvement of the quality management system / integrated quality management system: a case of a selected production company
9. Projekt systemu IT wspomagającego zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym ABC Project of IT system application for supporting quality management system in a selected production company
10. Innowacyjny zintegrowany system zarządzania dla zrównoważonego rozwoju sektora/branży na przykładzie przedsiębiorstwa ABC Innovative Integrated Management System for Sustainable XXX Industry: the case of company ABC
11. Budowanie odporności organizacji na ryzyko po COVID-19 w firmie produkcyjnej (MŚP): wzmocnienie działań operacyjnych opartych na dowodach na wypadek sytuacji awaryjnych Resilience after COVID-19 in manufacturing company (SME?): boosting evidence-based operational activities for contingency
12. Budowanie odporności organizacji na ryzyko po COVID-19 w firmie produkcyjnej (MŚP): model koncepcyjny do zarządzania sytuacjami awaryjnymi Building resilience after COVID-19 in manufacturing company (SME): A perpetual model/concept strengthening for contingency
13. Kierunek przemysłu: przegląd literatury na temat Przemysłu 5.0 The Direction of Manufacturing: A Literature Review on Industry 5.0
14. Projekt wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju Project of using artificial intelligence tools in sustainable development
15. Projekt wdrożenia aplikacji do zarządzania energią w zakładach przemysłowych Project for applicating digital solutions in the energy sector
16. Projekt zastosowania cyfrowych rozwiązań w sektorze energetycznym Implementation project of energy management application in industrial plants
17. Analiza możliwości wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu jakością Analysis of the possibilities of implementing the concept of sustainable development in quality management
18. Projekt wdrażania zrównoważonego rozwoju w zwinnej metodologii zarządzania projektami Project for implementing sustainability in agile project management
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w firmie X Assessment of  the effects of Quality Management System in the company X 
2. Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 Project for implementing Quality Management System according to ISO 9001:2015
3. Projekt wdrożenia systemu HACCP/GMP w przedsiębiorstwie (do wyboru) Project for implementing  HACCP / GMP system in the enterprise xyz
4. Analiza zmian i możliwych dalszych kierunków doskonalenia  systemu HACCP/GMP  lub systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015/27001:2013; ISO 22000, ISO 14001(norma do wyboru) Analysis of changes and possible further directions of improvement  of  HACCP / GMP system or Quality Management System according to ISO 9001:2015; 27001:2013; ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 (standard to be chosen)
5. Projekt poprawy jakości produktu/procesu poprzez wdrożenie systemu ISO9001 Project for quality improvement  by implementing  ISO9001:2015
6. Projekt wykorzystania punktów kontroli jakości  do poprawy  procesu  produkcyjnego Design of using quality control points to improve the production process in a company xyz
7. Projekt wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie Implementation project of sustainable development in an enterprise
8. Projekt zarządzania odnawialnymi źródłami energii w erze Industry 4.0 Project to use renewable energy management in the era of Industry 4.0
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Zbigniew Chyba
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt opracowania i wdrożenia strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa X The project of development and implementation the growth strategy for the company X
2. Projekt opracowania i wdrożenia systemu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X The project of development and implementation the system to improve the functioning of the enterprise based on the company X
3. Projekt opracowania i wdrożenia strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa X na rynek … The project of development and implementation the strategy of company X  internationalization on market…
4. Projekt opracowania i wdrożenia koncepcji strategii dywersyfikacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X The project of development and implementation the concept of diversification strategy on the example of X company
5. Projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X The project of development and implementation of innovative technology in enterprise based on X company
6. Projekt opracowania i wdrożenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie X The project of development and implementation the management system in X company
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia nowego produktu na przykładzie przedsiębiorstwa X The project of implementation the new product on the example of X company
2. Projekt wdrożenia innowacji produktowej na przykładzie firmy X The project of implementation the productive innovation on the example of X company
3. Projekt uruchomienia produkcji nowego detalu przez przedsiębiorstwo X The project of launch new detail by X company
4. Projekt wdrożenia nowej linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie X The project of implementation the new production line in X company
5. Projekt uruchomienia przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X The project of launch new company on the example of X firm
6. Projekt modernizacji linii produkcyjnej w firmie X The project of production line modernization in X firm
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Małgorzata Krwawicz
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of innovation in the company X
2. Projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa X X's development strategy project
3. Projekt controllingu (tu: wybrany rodzaj) w przedsiębiorstwie X Controlling project in the company X
4. Projekt usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa X Project of the improvement of operation of the company X
5. Projekt rozwoju produktu w przedsiębiorstwie X Product development project in the company X
6. Projekt przygotowania produkcji wyrobu Y w przedsiębiorstwie X Project of product Y production preparation in the company X
7. Projekt wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of new technology in the company X
8. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of selected Lean Management tools in the company X
9. Projekt zagospodarowania odpadów w przedsiębiorstwie X Waste management at X project
  Inne tytuły zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi studentów (do ustalenia z promotorem) Other topics to be discussed with the thesis promoter
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of innovation in the company X
2. Projekt uruchomienia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego X Start-up of the production company project
3. Projekt wprowadzenia nowego wyrobu do produkcji w przedsiębiorstwie X Project of the new product introduction in the company X
4. Projekt usprawnienia funkcjonowania działu w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of department operation in the company X
5. Projekt usprawnienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of work organization in the company X
6. Projekt usprawnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of organization of production in the company X
7. Projekt wdrożenia systemu CRM w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym X Project of the implementation of system CRM  in the production and trading company X
8. Projekt zagospodarowania hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X Manufacturing facility development at X
9. Studium wykonalności (feasibility study) dla wybranego przedsięwzięcia Feasibility study for a selected project
10. Projekt reorganizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego X Project of reorganization of the production company X
  Inne tytuły zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi studentów (do ustalenia z promotorem) Other topics to be discussed with the thesis promoter
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia innowacji w zakresie procesów biznesowych w firmie XYZ Project of implementation of business (process) innovation in XYZ company
2. Projekt wdrożenia innowacji biznesowej w firmie XYZ Project of improvement of (CSR/marketing) strategy in selected company
3. Projekt doskonalenia strategii marketingowej (lub CSR) w wybranej firmie Project of improvement of... (selected area of operation) in XYZ company
4. Projekt doskonalenia zrównoważonego rozwoju firmy XYZ Project of improvement of XYZ company in the context of the idea of sustainable development
5. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Management w firmie XYZ  Project of implementation of selected Lean Management tools in XYZ company
6. Projekt wdrożenia zasad szczupłego zarządzania procesami w firmie XYZ Project of implementation of marketing tools in a XYZ company
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt księgi jakości dla firmy XYZ  
2. Projekt zmian organizacji i zarządzania działem X w firmie Y  
3. Projekt systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem na przykładzie firmy XYZ  
4. Projekt wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w firmie XYZ  
5. Projekt systemu motywowania w firmie XYZ  
6. Projekt zarządzania ryzykiem (…) w firmie XYZ  
     
Promotor/Supervisor: dr Maria Kukurba
Prace magisterskie/Masters' theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt opracowania i wdrożenia usprawnień w przedsiębiorstwie XYZ Project of developing and implementing improvements in Dasan enterprise
2. Projekt inwestycyjny produktu w start-up’ie X Product investment project in start-up X
3. Projekt wdrożenia lean six-sigma w firmie XYZ  Project of implementation of lean six-sigma in  XYZ company
4. Projekt zmian w organizacji  logistyki wewnętrznej firmy oraz analiza opłacalności Project of Changes in Logistics Processes  and its Effectiveness
5. Projekt modernizacji linii technologicznej i ocena opłacalności Project of Assembly Line Modernisation and its Effectiveness
6. Projekt inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej Investment Project  in Energy Production of Renewably Energy Sources on the Example of Wind Farm
     
Promotor/Supervisor: dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt usprawnienia procesu dystrybucji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.  A project to improve the use process in a production solution.
2. Projekt wdrożenia innowacji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Innovation implementation project on the example of the implementation of production software.
3. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć innowacyjnych i inwestycyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Methods of assessing the economic effectiveness of projects undertaken as part of research and investors in a manufacturing company. 
4. Projekt usprawnienia zarządzania produkcją na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.  A project to improve production management by the enterprise.
5. Projekt zastosowania nowoczesnych technologii na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Project of applying modern technologies on an example of a production execution.
6. Analiza procesu wdrożenia zastosowania nowoczesnych technologii na wybranym przykładzie. Analysis of the process of implementing modern technologies for the installation needs
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Zarządzanie działalnością marketingową w przedsiębiorstwie produkcyjnym.  
2. Analiza i ocena przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenia.  
3. Projekt doskonalenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w kontekście wielokulturowym.  
4. Projekt doskonalenia systemu motywacyjnego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie produkcją.  
5. Projekt doskonalenia usprawnień organizacyjnych z wykorzystaniem praktycznych narzędzi na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego.  
6. Projekt zarządzania i planowania marketingowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym.