Topics of theses

Topics of theses

Promotor/Supervisor: dr hab. inż. Paweł Gepner
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania Machine Learning do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Machine Learning solutions for XYZ in the XYZ enterprise
2. Projekt systemu informatycznego wykorzystującego rozwiązania  Blockchain do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Blockchain solutions for XYZ in the XYZ enterprise
3. Projekt systemu informatycznego wykorzystującego rozwiązania Big Data do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Big Data solutions to XYZ in the XYZ company
4. Projekt systemu informatycznego wykorzystującego rozwiązania High Performance Computing  do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using High Performance Computing solutions for XYZ in the XYZ enterprise
5. Projekt systemu informatycznego wykorzystującego rozwiązania sztucznej inteligencji do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Design of an IT system using artificial intelligence solutions for XYZ in the XYZ enterprise
6. Analiza rozwiązań wykorzystujących Machine Learning do XYZ w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej  Analysis of solutions using Machine Learning for XYZ in companies in the pharmaceutical industry
7. Analiza rozwiązań wykorzystujących  rozwiązania HPC w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej  Analysis of solutions using HPC solutions in companies in the automotive industry
8. Analiza rozwiązań wykorzystujących  rozwiązania Machine Learning  w bankowości Analysis of solutions using Machine Learning solutions in banking
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wprowadzenia nowego systemu IT na rynek Project of introducing a new IT system to the market
2. Projekt budowy nowego systemu IT Project of building a new IT system
3. Projekt inwestycji.... Investment project ...
4. Projekt usprawnienia procesu walidacji oprogramowania Project to improve the software validation process
     
Promotor/Supervisor: dr Michał Bańka
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt rozwiązania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem XYZ  Project of an IT solution supporting system of XYZ company
2.  Projekt systemu informatycznego wykorzystującego rozwiązania XYZ  do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using XYZ solutions to XYZ in the XYZ company
3. Projekt aplikacji biznesowej do analizy informacji zwrotnej przy użyciu usługi Power Automate i narzędzia Power BI w firmie XYZ Project of a business application for feedback analysis with use of Power Automate platform and Power BI tool in XYZ company
4. Projekt usprawnienia procesów XYZ wspomagających XYZ w przedsiębiorstwie XYZ Improvement project for the processes of XYZ supporting XYZ in XYZ company
5. Projekt architektury biznesowej i informatycznej dla przedsiębiorstwa XYZ Project of business and IT architecture for a XYZ company
6. Projekt systemu rozszerzonej rzeczywistości w produkcji XYZ dla przedsiębiorstwa XYZ Augmented reality project in production XYZ for the XYZ company
7. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ  Project of XYZ  supporting XYZ of XYZ company
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji mobilnej CRM dla spółki XYZ działającej w branży ubezpieczeniowej Project of the CRM mobile application for insurance company XYZ
2. Projekt aplikacji mobilnej w przedsiębiorstwie XYZ  Project of a mobile application in the XYZ company 
3. Projekt systemu usprawniającego proces XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of a system to improve a XYZ  process in the XYZ company
4. Projekt systemu informatycznego dla akceleratora biznesu do zarządzania współpracą startupów i przedsiębiorstw Project of IT system for Business accelerator for managing cooperation between startups and corporates
5. Projekt aplikacji do zarządzania kampaniami marketingowymi na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie branży XYZ Design of application for managing marketing campaigns on the Facebook social network on the example of the XYZ industry
6. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ   
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Jerzy Krawiec
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji połączonej z okularami inteligentnymi do sterowania dronem w przedsiębiorstwie X Design of an application connected with smart glasses to control a drone at X company
2. Projekt aplikacji do sterowania dronem z podglądem kamery w czasie rzeczywistym w przedsiębiorstwie X Design of a drone control application with real-time camera preview at X company
3. Projekt systemu badania jakości powietrza za pomocą dronów w przedsiębiorstwie X Design of the air quality testing system using drones at X company
4. Projekt systemu bezpieczeństwa samochodów autonomicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym X Design of a safety system for autonomous cars at X production company
5. Projekt systemu termowizyjnego w samochodzie w przedsiębiorstwie produkcyjnym X Design of a thermovision system in a car at X manufacturing company
6. Projekt systemu monitorującego z wykorzystaniem kamery bezprzewodowej jako komponentu technologii IoT w przedsiębiorstwie X Design of a monitoring system using a wireless camera as a component of IoT technology at X company
7. Projekt implementacji protokołów komunikacji w przedsiębiorstwach działających w modelu IIoT A project to implement communication protocols in enterprises operating in the IIoT model
8. Projekt symulatora lotu w technologii AR/VR w organizacji X Project of a flight simulator in AR / VR technology at X
9. Projekt wirtualnego lustra w technologii AR/VR w organizacji Virtual mirror project in AR / VR technology at an organization
10. Projekt systemu zdalnego nauczania z wykorzystaniem technologii AR/VR w przedsiębiorstwie X Project of a remote learning system using AR / VR technology at X company
11. Projekt implementacji  algorytmów AI w systemie IIoT w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of AI algorithms in the IIoT system at X company
12. Projekt implementacji technologii blockchain w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów w przedsiębiorstwie IIoT Project of using blockchain technology to ensure the security of systems at the IIoT company
13. Projekt wirtualnej elektrowni w przedsiębiorstwie X Project of a virtual power plant at X company
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt informatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie X Project of an IT system for managing business processes at X company
2. Projekt sklepu internetowego w przedsiębiorstwie X Project of an online store at X company
3. Projekt systemu cyfrowej sprzedaży produktów i usług w przedsiębiorstwie X Design of a digital sales system for products and services at a company
4. Projekt systemu e-Learningu w przedsiębiorstwie Project of an e-Learning system at X company
5. Projekt systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie X Project of a knowledge management system at X company
6. Projekt systemu do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą FMEA/FMECA w przedsiębiorstwie X Design of a system for estimating the risk of the production process using FMEA / FMECA at X company
7. Projekt systemu zarządzania ciągłością działania w zakresie odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w przedsiębiorstwie X Design of a business continuity management system for the recovery of information technology after a disaster at X company
8. Projekt Data Center w kontekście zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie X Data Center project in the context of business continuity management at X company
9. Projekt systemu klasy SIEM w przedsiębiorstwie X Design of a SIEM class system at X company
10. Projekt systemu sterowania lotem drona w przedsiębiorstwie X Design of a drone flight control system at X company
11. Projekt systemu badania jakości powietrza za pomocą dronów w przedsiębiorstwie X Design of the air quality testing system using drones at X company
12. Projekt strategii bezpieczeństwa BYOD w przedsiębiorstwie X BYOD security strategy design at X company
13. Projekt implementacji zabezpieczeń w systemach SCADA w przedsiębiorstwie produkcyjnym Project of security implementation in SCADA systems at a production company
15. Projekt systemu bezpieczeństwa samochodów autonomicznych Design of a safety system for autonomous cars
16. Projekt systemu termowizyjnego w samochodzie Design of a thermal imaging system in a car
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Robert Wojtachnik
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1.  Projekt cyfryzacji przedsiębiorstwa… Company digitalization project 
2.  Projekt transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa …   Enterprise digital transformation project …
3.  Projekt wdrożenia strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa …  Project of implementation of the company's digitalization strategy…
4.  Projekt wdrożenia kultury organizacyjnej Agile w przedsiębiorstwie … Agile organizational culture implementation project in the enterprise…
5.  Projekt strategii marketingowej w przedsiębiorstwie …   Project of a marketing strategy in a company…
6.  Projekt usprawnienia metod zarządzania projektami w przedsiębiorstwie …   Project to improve the methods of project management in the enterprise…
7.  Projekt marketingu cyfrowego wspomagającego proces sprzedaży w przedsiębiorstwie …   Digital marketing project supporting the sales process in the enterprise ...
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1.  Projekt aplikacji mobilnej do … w przedsiębiorstwie z branży …  
2.  Projekt wdrożenia systemu zarządzania wymaganiami w przedsiębiorstwie …  
3.  Projekt architektury przedsiębiorstwa …  
4. Projekt wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie …  
5.  Projekt usprawnienia procesów …. w przedsiębiorstwie …  
6.  Projekt komercjalizacji aplikacji …  
     
Promotor/Supervisor: dr hab.inż. Bartosz Wachnik  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Wpływ robotyzacji procesów finansowo-księgowych, logistycznych na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa The impact of robotization of financial, accounting and logistic processes on the economic efficiency of the enterprise
2. Wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji na platformie AZURE w procesach finansowo-księgowych, zarządzania logistyką, zarządzania produkcją.  The use of artificial intelligence solutions on the AZURE platform in financial and accounting processes, logistics management, and production management.
3. Wpływ niepewności na realizacje projektów informatycznych The impact of uncertainty on the implementation of IT projects
4. Badanie luki informacyjnej u interesariuszy w projektach informatycznych Researching the information gap among stakeholders in IT projects
5. Wpływ COVID-19 na realizacje projektów informatycznych The impact of COVID-19 on the implementation of IT projects
6. Wykorzystanie IoT w Przemyśle 4.0 The use of IoT in Industry 4.0
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie na przykładzie Dynamics Nav  
2. Wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w oparciu o platformę AZURE  
3. Wdrożenie rozwiązań IoT w oparciu o platformę AZURE  
4. Wdrożenie rozwiązań opartych o chmurę  
     
Promotor/Supervisor: dr inż. Andrzej Kamiński  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt strategii informatyzacji w wybranym przedsiębiorstwie Project of IT strategy in an enterprise
2. Organizacja wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie Implementation of an integrated information system in an enterprise
3. Projekt platformy integracji systemów informatycznych w wybranym przedsiębiorstwie Project of an integration platform in an enterprise
4. Projekt wdrożenia strategii „Przemysł 40” w wybranym przedsiębiorstwie Project of the „Industry 40” strategy in a company
5. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem technologii Blockchain Project of a supply chain management system with the use of Blockchain technology
6. Organizacja projektu badawczo-rozwojowego w wybranym przedsiębiorstwie Research and development management in an enterprise
7. Projekt systemu wspomagającego podejmowanie decyzji z wykorzystaniem technologii BIG DATA Project of a decision support system with the use of BIG DATA technology
8. Projekt architektury korporacyjnej w wybranym przedsiębiorstwie Design of corporate architecture in an enterprise
9. Projekt systemu informatycznego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji Project of an information system with the use of artificial intelligence techniques
10. Analiza i ocena ergonomiczności wybranego serwisu internetowego Analysis and evaluation of the ergonomics of the website service
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w wybranym przedsiębiorstwie Design of a production management support system in an enterprise
2. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką magazynową w wybranym przedsiębiorstwie Design of a warehouse management support system in an enterprise
3. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie serwisem w wybranym przedsiębiorstwie Design of a plant maintenance support system in an enterprise
4. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami w wybranym przedsiębiorstwie Design of a customer relationship management support system in an enterprise
5. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie jakością w wybranym przedsiębiorstwie Design of a quality management support system in an enterprise