PRACOWNIE I PROBLEMATYKA BADAWCZA

PRACOWNIE I PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Laboratorium Obróbek Erozyjnych, którego kierownikami byli kolejno: profesor Jerzy Kozak, mgr inż. Jan Perończyk i profesor Lucjan Dąbrowski;
 • Laboratorium Obróbek Ściernych kierowane przez docenta Mieczysława Marci- niaka, profesora Bogdana Nowickiego i doktora Andrzeja Stefko;
 • Laboratorium Nagniatania Powierzchniowego, którym kierowali docent Józef Jezierski i docent Konstanty Skalski;
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Wytwarzania, którym kierowali doktor Jerzy Buć i doktor Stanisław Ziętarski;
 • Laboratorium Metrologii, którym kierowali inżynier Jerzy Grzelka i doktor Józef Zawora;
 • Warsztat Doświadczalny, którym kierowali Jan Bandurski, magister E. Kuć, magister J. Turski i inżynier K. Grotkowski.
 • W laboratoriach w tym okresie była konsekwentnie rozwijana i realizowana problematyka badawcza obejmująca:
 • Obróbkę erozyjną, tj. elektrochemiczną, elektroiskrową, elektropolerowanie i obróbki hybrydowe (J. Kozak, L. Dąbrowski, K. Łubkowski, B. Nowicki, J. Perończyk, M. Rozenek, A. Szulc). W tym obszarze Zakład dysponował jednym z najlepszych w Polsce zespołów, a wyniki jego badań należały do liczących się na świecie. Większość doktoratów i habilitacji wykonywanych w Polsce była realizowana i konsultowana w tym zespole, głównie przez profesora J. Kozaka. W pracowni wykonano 3 habilitacje i 7 doktoratów (w tym 3 zagraniczne). 
 • Obróbkę powierzchniową ścierną, tj. szlifowanie, docieranie, dogładzanie oscylacyjne, gładzenie, obróbkę hydrościerną oraz obróbkę w pojemnikach wibracyjnych i obrotowych (A. Uzarowicz, M. Marciniak, B. Nowicki, A. Stefko, J. Perończyk, C. Kozal, T. Cybulski). Opracowano nowy typ wygładzarki pojemnikowej, nowy sposób gładzenia powierzchni krzywoliniowych oraz niekonwencjonalne szlifowanie ściernicami z obrotowymi segmentami. W tej tematyce wykonano 1 habilitację i 3 doktoraty. 
 • Obróbkę powierzchniową zgniotem, tj. kulowanie, nagniatanie rolkami, nagniatanie oscylacyjne i łuskujące oraz budowa urządzeń technologicznych (J. Jezierski, K. Skalski, A. Stefko, R. Hołdak, J. Rońda, A. Jarkiewicz, C. Kozal). Z tego zakresu wykonano w Zakładzie 2 habilitacje i 6 doktoratów. 
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania (J. Buć, S. Ziętarski, R. Filipowski,J. Zawora, Z. Lechniak, S. Topolski). Prace z tego zakresu zaowocowały 4 doktoratami. 
 • Metrologię wielkości geometrycznych, tj. badania struktury geometrycznej powierzchni i stanu warstwy wierzchniej oraz pomiary współrzędnościowe na maszynach pomiarowych (J. Buć, M. Cichowicz, R. Filipowski J. Grzelka, J. Jezierski, J. Kozak, M. Marciniak, B. Nowicki, J. Perończyk, K. Skalski, A. Stefko, J. Zawora, A. Zieliński).

Zespoły prowadzące badania w wymienionych obszarach należą do najlepszych w kraju. Świadczy o tym ich dorobek prezentowany na najbardziej prestiżowych konferencjach międzynarodowych, liczba publikacji, liczba grantów KBN i wdrożeń przemysłowych. Na przykład w latach 1965-1998 łączna liczba referatów i publikacji pracowników Zakładu Obróbek Wykańczających i Erozyjnych wynosiła 420, w tym 68 - zagranicznych. Zespoły dydaktyczne w okresie od 1965 do 2000 roku opracowały 22 skrypty do wykładów i zajęć laboratoryjnych.
Liczba habilitacji i doktoratów zrealizowanych w Katedrze, a następnie Zakładzie jest również imponująca. Obejmuje ona 7 habilitacji i ponad 30 doktoratów. Lista ta świadczy o sile szkoły naukowej, która została zainicjowana przez profesora S. Szulca i jest konsekwentnie rozwijana przez jego wychowanków.