Oferta dla przemysłu

Zakład nasz specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych technologii dla przemysłu obejmujących:

  • badania wdrożeniowe procesów obróbki dla konkretnych części,
  • opracowanie szczegółowych technologii,
  • opracowanie oprzyrządowania technologicznego,
  • wykonawstwo narzędzi i oprzyrządowania technologicznego, prototypów oraz serii informacyjnych, zwłaszcza metodami obróbek erozyjnych, ściernych, a także na obrabiarkach CNC,
  • wdrażanie procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych,
  • usługi z zakresu obróbki erozyjnej, oprzyrządowania technologicznego, prototypów i krótkich serii.

Nasze opracowania oparte są o ponad pięćdziesięcioletnie badania i doświadczenie pracowników Zakładu poparte wieloma wdrożeniami przemysłowymi.

Obróbka elektroerozyjna. Drążenie i wycinanie drutem na najnowszej generacji, sterowanych numerycznie, szybkich i dokładnych centrach elektroerozyjnych firmy Charmilles Technologies:

ROBOFIL 310, ROBOFIL 290, i ROBOFIL 190 centra obróbkowe sterowane CNC w pięciu osiach, do wycinania elektrodą drutową, wymiary przedmiotów 400 x 250 x 400, kąt cięcia do 300, dokładność do 6 µm Ra = 0,1 µm. Centra ROBOFIL przeznaczone są do wykonywania wykrojników i stempli oraz innych kształtów o prostokreślnych tworzących, szczególnie z materiałów trudnoskrawalnych.

ROBOFORM 30 CE: centrum obróbkowe sterowane numerycznie w czterech osiach, drążarka z magazynem elektrod i sondą pomiarową. Wymiary przedmiotów: do 500x400x400 (do 500 kg), wykańczanie orbitujące ostrych naroży wewnętrznych, konturów i innych. Drążarka ROBOFORM 30 przeznaczona jest do drążenia dokładnych i złożonych matryc, form i innych skomplikowanych kształtów w materiałach trudnoobrabialnych. Osiągana chropowatość powierzchni Ra = 0,1 µm.

Centra elektroerozyjne Charmilles Technologies umożliwiają wysokowydajną, bardzo dokładną obróbkę elementów ze stali stopowych, hartowanych, węglików spiekanych itp.

Obróbka elektrochemiczna. Drążenie, usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi i wygładzanie powierzchni. Wysokowydajna metoda drążenia (prędkość posuwowa około 2 mm/min) bez zużycia elektrody. Szczególnie polecana do obróbki materiałów trudno- lub nieskrawalnych. Możliwość szybkiego usuwania zadziorów, również w miejscach trudnodostępnych. Czasy maszynowe poniżej minuty. Zakład posiada obrabiarki DEL-2 i DEL-4, które umożliwiają obróbkę przedmiotów o wymiarach 300x200x200. Natężenie prądu roboczego do 6000A.

Zakład oferuje opracowanie kompleksowej technologii obróbki ECM i EDM oraz projektowanie obrabiarek ECM i przyrządów obróbkowych.

Elektroerozyjne mikroobróbki. Drążenie i wycinanie mikrootworów i mikroszczelin o dowolnym kształcie geometrycznym w przekroju poprzecznym. Zakresy wymiarów od 0,01 mm w górę. Drążenie w materiałach przewodzących prąd elektryczny na urządzeniach wytwarzanych we własnym zakresie. Możliwość podjęcia współpracy w zakresie:

- budowy urządzenia do mikrodrążenia,

- opracowania technologii drążenia i technologii wytwarzania elektrod,

- usługi w zakresie drążenia elektroerozyjnego mikrootworów i szczelin w zakresie wymiarowym od 0,1 mm wzwyż i dowolnym kształcie geometrycznym w przekroju poprzecznym.

Obróbka elektroiskrowa powierzchni swobodnych (odkuwek, odlewów itp.) obrotowymi elektrodami szczotkowymi. Opracowany w Zakładzie i opatentowany nowy sposób obróbki elektroiskrowej w ośrodku szkła wodnego jest szczególnie predysponowany do obróbki elementów o zmiennej geometrii. Umożliwia usunięcie występów (np. wypływki, nadlewy) oraz wygładzenie powierzchni (Ra >= 1µm) przy wydajności obróbki rzędu kilkuset mm3/min. Możliwa jest obróbka materiałów przewodzących o bardzo wysokiej twardości (nieskrawalnych). Zakład zapewnia opracowanie kompleksowej technologii oraz urządzeń technologicznych.

Szlifowanie segmentowe niekonwencjonalne. Sposób obróbki wg patentu pracowniczego. Zastosowanie ściernicy segmentowej z obracającymi się względem własnej osi segmentami, zmniejsza o około 50% siły oraz o około 30% temperaturę szlifowania. Zakład dysponuje konstrukcją niekonwencjonalnej ściernicy segmentowej, którą można adoptować do pionowych wrzecienników szlifierek do płaszczyzn.

Gładzenie niekonwencjonalne. Metoda niekonwencjonalnego gładzenia, wg patentu pracowników Zakładu, jest szczególnie przydatna do obróbki dużych powierzchni krzywoliniowych (free form surfaces) typu duże formy do tłoczenia blach karoseryjnych, śruby okrętowe itp. Umożliwia uzyskanie gładkości do Ra >= 0,1 µm i wydajności do Qv = 300 mm3/min. Zakład dysponuje kompleksową technologią oraz dokumentacją głowic obróbkowych. Może również realizować zamówienia na te głowice.

Technologia polerowania powierzchni "optycznych" na elementach metalowych. W Zakładzie opracowano technologię polerowania elementów ze stali stopowych (np. form wtryskowych) zapewniającą możliwość uzyskania chropowatości Ra >= 0,01 µm, połysku Wo <= 0,95 i płaskości poniżej 1 µm.

Dogładzanie oscylacyjne (superfinish), stosowane głównie do powierzchni walcowych. Zakład posiada obrabiarkę f-my Gisholt, na której można obrabiać wałki o długości do 500 mm i średnicy do 250 mm. Główne jej parametry to amplituda drgań osełki - 3 mm, częstotliwość drgań 600/min oraz prędkość obrotową części regulowane bezstopniowo w szerokim zakresie. Stan wyjściowy części do dogładzania - szlifowanie, Ra >= 0,32 µm. Twardość obrabianych elementów 30 - 63 HRC, a naddatki obróbkowe 0 - 5 µm. Możliwość obróbki powierzchni ceramicznych.

Najważniejszymi skutkami dogładzania są:

- poprawa dokładności w granicach usuwanego naddatku,

- uzyskiwana gładkość Ra 0,02 µm,

- udział nośny powierzchni - 95%.

Powierzchnie dogładzane wykazują znaczny wzrost odporności na ścieranie i korozję.

Docieranie (Lapping). Stosowane głównie do obróbki powierzchni płaskich i walcowych w celu uzyskania wysokiej płaskości i gładkości. Posiadane docierarki tarczowe pozwalają docierać części o wymiarach od kilku do 120 mm. W Zakładzie opracowano technologię docierania stali, węglików spiekanych oraz ceramiki. Uzyskiwane skutki to płaskość do ~ 0,3 µm/50 mm i gładkość Ra 0,02 µm.

Obróbka strumieniowo ścierna. W Zakładzie, który dysponuje urządzeniem technologicznym opracowano technologie obróbek powierzchni pod pokrycia galwaniczne i lakiernicze strumieniem ściernym, uzyskując strukturę punktową bezkierunkową o wysokiej czystości. Możliwe jest miejscowe usuwanie materiału przez maskę na głębokość rzędu dziesiątych części mm. Inne zastosowania to oczyszczanie po obróbce cieplnej, szczególnie części o skomplikowanych kształtach.

Obróbka ścierna w pojemnikach. Stosowana do usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi, wygładzania, polerowania i in. Środki technologiczne to urządzenia: bębnowe, wibracyjne i kaskadowe oraz ceramiczne kształtki ścierne i ciecze obróbkowe. W Zakładzie opracowano szereg technologii obróbki elementów w urządzeniach wibracyjnych, rotacyjnych i kaskadowych umożliwiających nadawanie gładkości, zaokrąglanie krawędzi, umacnianie powierzchni itp.

Obróbka nagniataniem. Opracowano szereg technologii podwyższenia wytrzymałości zmęczeniowej i gładkości. Wyposażenie laboratorium pozwala na w/w obróbkę powierzchni płaskich, wałków, powierzchni przestrzennych. Stosowane jest nagniatanie rolkami, kulkami, dynamiczne nagniatanie kulkami szklanymi, nagniatanie ślizgowe narzędziami diamentowymi itp. Prowadzone dotychczas prace wykazały znaczną skuteczność również przy przeciwzmęczeniowym umacnianiu gwintów.

Obróbka na obrabiarkach CNC. Dokładna analiza błędów geometrycznych i błędów obróbki na podstawie pomiarów współrzędnościowych umożliwiającą modyfikowanie tłoczników blach w celu wyeliminowania błędów odsprężynowania i dokładne odtworzenie kształtu metodami inżynierii odwrotnej. Ustalanie przyczyn błędów w obróbce CNC (model geometryczny, moduł CAM, postprocesor, obrabiarka). Szkolenie i kursy w zakresie zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE (Unigraphics, CATIA, Pro ENGINEER).

Specjalistyczne pomiary elementów o skomplikowanej budowie na współrzędnościowych maszynach pomiarowych, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, błędów kształtu itp.

Badania warstwy wierzchniej. Kompleksowe badania stanu makro- i mikrostruktury powierzchni, struktura metalograficzna WW, naprężenia i mikrotwardość WW.

Ponadto oferujemy usługi w zakresie obróbki erozyjnej:

  • wykonawstwa zarówno pojedynczych elementów jak i krótkich serii,
  • drążenia i wycinania w powierzonym półprodukcie lub w materiale własnym, łącznie z obróbką mechaniczną i wykańczającą a także montażu,
  • opracowania programów na obrabiarki ROBOFIL, ROBOFORM i inne,
  • ekspertyz w zakresie wycinania i drążenia na obrabiarkach Charmilles Technologies.