Warunki zaliczenia semestru

(strona w budowie)

 

Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym rejestracja odbywa się dwa razy w roku, po semestrze zimowym i po semestrze letnim.

Z Regulaminu studiów:

㤠22.

1.Szczegółowe zasady rejestracji na kolejne etapy studiów określa dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zasady te są podawane do wiadomości nie później niż 12miesięcy przed początkiem okresu rejestracji.

2.Student studiów stacjonarnych może uzyskać rejestrację na czas nie dłuższy niż dwa semestry ponad nominalny czas trwania studiów. Do ograniczenia maksymalnego czasu studiowania nie wlicza się okresów urlopów.

3.Dla każdego etapu studiów dziekan określa minimalne i pełne wymagania rejestracyjne, przy czym:

1)spełnienie minimalnych wymagań rejestracyjnych umożliwia rejestrację studenta na kolejny etap studiów,

2)spełnienie pełnych wymagań rejestracyjnych określonych zarówno dla danego etapu studiów, jak też dla wszystkich etapów poprzedzających, powoduje uznanie etapów poprzedzających za zaliczone,

3)pełne wymagania rejestracyjne powinny obejmować konieczność zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz konieczność uzyskania łącznej sumy punktów, określonych w programie studiów dla wszystkich etapów poprzedzających.

4.Rejestracji studenta na kolejny etap studiów dokonuje dziekan w terminie określonym przez Rektora.

5.Stwierdzenie braku postępów w nauce na podstawie niespełnienia przez studenta minimalnych wymagań rejestracyjnych może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów.

Rejestracja studentów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym  odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej (fragment Regulaminu znajduje się powyżej) oraz Zarządzeniem Dziekana nr 5/2020.

Minimalne liczby punktów uzyskanych od początku studiów, niezbędne do rejestracji na kolejne semestry znajdują się w tabelach 1-5.

Liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom znajdują się w planach modelowych wraz ze wskazaniem przedmiotów kończących się egzaminami.

Sposób doliczania punktów ECTS zdobytych za zajęcia z języków obcych określa Regulamin Studium Języków Obcych PW.

Tabela 1. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium)

Semestr zaliczony w całości oznaczony jest w tabelach następująco: 

co oznacza, że z tego semestru nie wolno mieć zaległości.

 

Tabela 2. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów niestacjonarnych I-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium)

 

Tabela 3. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium)

 

Tabela 4. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów niestacjonarnych II-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium i pracy dyplomowej za 20ECTS)

 

Tabela 5. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia (studia 3-semestralne)

 

aktualizacja: 17-05-2022