Studia Podyplomowe UZBROJENIE

Szanowni Państwo, 

Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia zaprasza na studia podyplomowe pn. UZBROJENIE.

Organizator studiów podyplomowych:

Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Warszawska

 

Dokładny adres organizatora:

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

Telefon 508-283-277

e-mail: mariusz.magier@pw.edu.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Mariusz Magier

 

Krótka charakterystyka studiów

W ramach studiów podyplomowych przedstawione będą grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania, eksploatacją oraz projektowaniem uzbrojenia strzeleckiego i amunicji.

 

Do kogo jest skierowana oferta studiów:

Studia przeznaczone są dla osób związanych zawodowo z przemysłem obronnym, badaniami i eksploatacją uzbrojenia strzeleckiego i amunicji, pragnących uzyskać wiedzę z zakresu podstaw budowy, eksploatacji i projektowania uzbrojenia strzeleckiego i amunicji.

 

Opis wiedzy i umiejętności, jakie nabędą słuchacze

Słuchacze studiów podyplomowych posiądą podstawową wiedzę z zakresu podstaw budowy, eksploatacji i projektowania uzbrojenia strzeleckiego i amunicji.

 

 

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia:

Program kształcenia na studiach podyplomowe Uzbrojenie należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązane z takimi kierunkami studiów jak Mechanika i Budowa Maszyn, Mechanika stosowana.

 

 

 

1. Nazwa studiów podyplomowych

Studia podyplomowe noszą nazwę “Uzbrojenie”

2. Kierunek studiów prowadzonych w PW, z którymi związany jest zakres SP

Studia Uzbrojenie związane są z prowadzonym na Politechnice Warszawskiej kierunkiem Mechanika i Budowa Maszyn.

3. Wydział lub jednostka pozawydziałowa PW prowadząca SP

Studia podyplomowe Uzbrojenie realizowane są przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej.

4. Okres, na który zostają utworzone studia

Studia utworzone zostają na czas nieokreślony.

5. Ramowy plan SP

Lp Przedmiot Ilość godzin ECTS Miejsce realizacji
SEMESTR I Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
1 Balistyka wewnętrzna 30 4
2 Balistyka zewnętrzna 30 4
3 Balistyka końcowa 20 2
4 Materiały wybuchowe 10 2
5 Podstawy technologii i materiały specjalne w produkcji broni i amunicji 30 3
6 Podstawy mechatroniki 20 2
7 Techniki szybkiego wytwarzania 20 2
SEMESTR II
8 Budowa i projektowanie broni 30 4
9 Budowa i projektowanie amunicji 30 4
10 Niezawodność i bezpieczeństwo maszyn 20 2
11 Podstawy zarzadzania własnością intelektualną 10 2
12 Laboratorium uzbrojenia 20 3
13 Laboratorium wytrzymałości materiałów specjalnych 20 3
14 Modelowanie numeryczne MES 20 2
  RAZEM 310 39

Liczba semestrów: 2

Studia trwają 20 zjazdów (piątek-sobota-niedziela w miesiącach październik-czerwiec).

 

 

6. Zasady przyjmowania na studia (rekrutacji) i sposób odbywania studiów

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1) rejestracja przez system rekrutacji online (https://www.zapisy.pw.edu.pl/index/welcome).

2) dostarczenie do Sekretariatu IMIP WMT PW następujących dokumentów:

a) wypełnionego poprzez system rekrutacji online i podpisanego wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe,

b) przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu - także odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska lub dowodu osobistego) ,

c) dostarczenie dowodu wpłaty pierwszej raty lub całości czesnego – po informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji i powstaniu grupy min. 20-osobowej.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany mailowo o wynikach rekrutacji.

7. Zalecana liczebność grup zajęciowych

Zalecana liczebność grup zajęciowych to 20 uczestników.

8. Wnioskowane wysokości opłat za uczestnictwo w edycji SP

Źródło finansowania: własne uczestników lub finansowanie przez pracodawcę (całkowite lub częściowe)

Wnioskowana wysokość czesnego: 5 200 zł

9. Terminy dokonywania opłat lub sposoby ich ustalania

Opłata wnoszona w 2 ratach (po 2600 zł) najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kolejno 1 i 2 semestru.

10. Forma kontroli bieżących postępów w studiowaniu (rejestracji)

Nie przewidujemy rejestracji na drugi semestr.

11. Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Uzbrojenie i otrzymania świadectwa jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) Uzyskanie oceny pozytywnej z każdej grupy przedmiotów;

2) Uzyskanie oceny pozytywnej z projektu końcowego;

3) Obecność na co najmniej 80% zajęć dydaktycznych.

4) Uzyskanie oceny pozytywnej z obrony projektu końcowego, odbywającego się przed komisją egzaminacyjną;

 

Program studiów podyplomowych pn. Uzbrojenie przewiduje złożenie pracy końcowej w formie projektu dotyczącego zaprojektowania wybranych zespołów broni strzeleckiej w ramach przedmiotu „Budowa i projektowanie broni”. Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są w grupach przygotować, złożyć w formie pisemnej i obronić przed komisją projekt, będący systematyczną próbą rozwiązania rzeczywistego, istotnego problemu technicznego. Przeprowadzenie projektu ma za zadanie wykazać, że uczestnicy programu potrafią integrować i aplikować wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte na zajęciach dydaktycznych oraz wykazać się umiejętnościami pracy w zespole, komunikacyjnymi i prezentacyjnymi. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do obrony projektu jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich grup przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz złożenie w wyznaczonym terminie projektu w formie pisemnej i uzyskanie pozytywnej oceny z projektu. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: kierownik studiów podyplomowych, opiekun pracy końcowej oraz dwóch niezależnych ekspertów (akademickich).