Laboratorium Informatyczne

                  Z A T W I E R D Z A M    

                        D Y R E K T O R

Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych

       prof. dr hab. Stanisław Marciniak

              Warszawa, 2019-11-06

 

Regulamin Laboratorium Informatycznego

Postanowienia ogólne

1. Regulamin laboratorium ustala organizację i porządek prowadzonych zajęć w ST108.

2. Regulamin laboratorium dotyczy wszystkich studentów oraz prowadzących zajęcia w ST108.

3. Liczba studentów w ST108 nie może być większa niż liczba stanowisk komputerowych.

4. Na stanowiskach, na których nie ma kompletnego i sprawnego sprzętu komputerowego dopuszcza się korzystanie z własnego sprzętu studentów za zgodą prowadzącego.

5. W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie laboratorium obowiązują przepisy Regulaminu Studiów Politechniki Warszawskiej.

Podstawowe obowiązki użytkowników

1. Podstawowym obowiązkiem studenta jest sumienne i staranne wykonywanie zadań oraz stosowanie się do poleceń prowadzących zajęcia, które dotyczą pracy w laboratorium.

2. Student jest zobowiązany do: 

    a) przestrzegania czasu pracy w laboratorium;

    b) przestrzegania ustalonego porządku w laboratorium;

    c) dbania o mienie laboratorium.

3. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do:

    a) przestrzegania czasu pracy w laboratorium;

    b) przestrzegania ustalonego porządku w laboratorium przez studentów;

    c) sprawdzania kompletności zestawów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.

4. Opiekun techniczny laboratorium jest zobowiązany do:

    a) nadzorowania przestrzegania regulaminu laboratorium;

    b) zapewnienia sprawności sprzętu i oprogramowania na zajęciach;

    c) podejmowania działań stosownie do zgłaszanych przez prowadzących zajęcia problemów, w tym niesprawności sprzętu oraz niewłaściwego działania oprogramowania;

    d) sprawdzania stanu technicznego sprzętu i oprogramowania co najmniej 1 raz w tygodniu, w czasie trwania roku akademickiego;

    e) potwierdzania podpisem stanu technicznego sprzętu i oprogramowania każdorazowo po sprawdzeniu.

    f) comiesięcznego oczyszczania logicznego pamięci komputerów ze zbędnych plików i nieużywanego oprogramowania.

    g) prowadzenia ewidencji licencji oprogramowania;

    h) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oznaczenia tego sprzętu numerami inwentarzowymi.

     i)  przeprowadzenia raz w roku czyszczenia wewnętrznych elementów sprzętu komputerowego.

     j)  zapewnienia utrzymania zewnętrznej czystości sprzętu komputerowego oraz stanowisk komputerowych.

Organizacja pracy w laboratorium

1. Laboratorium jest czynne w czasie wyznaczonym rozkładem zajęć.

2. Wejście do laboratorium odbywa się tylko za zgodą i w obecności prowadzącego zajęcia.

3. Przebywanie studentów w laboratorium poza godzinami zajęć jest możliwe za zgodą i/lub w obecności prowadzącego zajęcia i/lub opiekuna laboratorium.

4. W laboratorium zabrania się spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

5. W laboratorium powinien panować spokój i porządek konieczny do pracy.

6. Zabronione jest wykonywanie w laboratorium jakichkolwiek prac (ćwiczeń), niezgodnych z tematyką zajęć, bez zgody lub polecenia prowadzącego.

7. Wszystkie dane powinny być zapisywane na dysku D lub E.

8. W szczególności zabrania się studentom:

    a) włączania/wyłączania zasilania;

    b) zamiany urządzeń peryferyjnych bez zgody prowadzącego zajęcia;

    c) zmian konfiguracji zestawów komputerowych;

    d) instalowania programów bez zgody prowadzącego zajęcia;

    e) zapisywania danych na dysku C.

    f) odłączania zestawów komputerowych;

    g) podłączania własnego sprzętu do sieci elektrycznej i sieci wewnętrznej bez zgody prowadzącego zajęcia;

    h) zamiany elementów zestawów komputerowych,

     i) pobierania nielegalnych plików muzycznych i filmowych, gier i innych programów do których użytkownik nie nabył praw,

     j) pobierania plików, które w swoim działaniu mają za cel łamanie zabezpieczeń legalnego oprogramowania,

     k) nielegalnego rozpowszechniania programów komputerowych i plików z danymi w sieci lokalnej lub Internecie,

      l) wykonywania jakichkolwiek czynności naruszających przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 r. (z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (z późn. zm.) o ochronie baz danych.

 9. Użytkownicy laboratorium mają prawo do korzystania z własnych danych, pobranych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych.   

10. Wszelkie niesprawności zestawu komputerowego student powinien zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

11. Umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego będzie zgłaszane kierownictwu Uczelni.

12. Po zakończeniu ćwiczeń w laboratorium student jest zobowiązany do uporządkowania stanowiska pracy oraz wyłączenia zestawu komputerowego.

13. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za wyegzekwowanie obowiązków nałożonych na studentów.

Zasady bezpieczeństwa i ochrona przed pożarem

1. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej pracy w laboratorium jest podstawowym obowiązkiem studenta, prowadzącego zajęcia oraz opiekuna laboratorium.

2. Student, prowadzący zajęcia oraz opiekun laboratorium powinni:

    a) znać przepisy i zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, brać udział w instruktażu z tego zakresu;

    b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa;

    c) znać procedury postępowania na wypadek pożaru.