Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w ZKMiIB

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników, badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w Zakładzie Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  5. znajomość zagadnień związanych z mechaniką i konstrukcją;
  6. znajomość zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym w mechanice ośrodków ciągłych;
  7. umiejętność pracy w zespole oraz realizacji zadań z zakresu organizacji dydaktyki.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 04.10.2023 do dnia 03.11.2023 w Instytucie Mechaniki i Poligrafii, 02-524 Warszawa ul. Narbutta 85 pok. 206 tel. (22) 234 84 56
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2023
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Marek Pawlikowski tel. 22 234 856

Konkurs na Adiunkta ZKMiIB